Integracja wokół podobnych celów

W maju odbyło się kolejne spotkanie Rady Rozwoju Rydułtów. W jej ramach działają m.in. przedstawiciele samorządu miejskiego (w tym radni), osoby związane z funkcjonującymi na terenie miasta stowarzyszeniami, przedsiębiorcy oraz młodzież.

Tak szeroka reprezentacja różnych środowisk i grup, którym zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość Rydułtów jest bliska, ma duże znaczenie dla rozwoju miasta, jako wspólnoty lokalnej.

Radę Rozwoju powołano w celu koordynacji wysiłków różnych środowisk na rzecz rozwoju miasta. Rada pełni m.in. funkcję opiniodawczą wobec rozwiązań proponowanych w ramach najpopularniejszego i kompleksowego programu rozwoju miasta, znanego pod hasłem „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”.

Nazwa projektu mówi wiele o jego założeniach, które bazują na stanie obecnym, np. infrastruktury, gospodarki i kultury miasta i koncentrują się na tworzeniu realnych perspektyw rozwojowych dla Rydułtów, w różnych obszarach, takich jak np.: gospodarka, edukacja, kultura, wsparcie społeczne itp.

Projekty zrealizowane i planowane

Dzięki działalności Rady Rozwoju i pełnionym przez nią funkcjom – doradczej, opiniodawczej, informacyjnej, promocyjnej i innych, możliwe było sfinalizowanie wielu celów szczegółowych w ramach projektu „W cieniu Szarloty…” oraz nakreślenie nowych.

Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się w Centrum Obywatelskim, podzielono się m.in. opiniami na temat działań już podjętych i zrealizowanych, w tym takich inicjatyw jak niedawny festyn, który był jednym z elementów programu „Reaktywacji ulicy Ofiar Terroru”.

Zaopiniowano także realizowany właśnie projekt, zapewniający większy poziom bezpieczeństwa starszym i chorym mieszkańcom miasta, znany jako „Koperty Życia”. Rozmawiano również o współpracy z kolejnym miastem partnerskim Rydułtów – norweskim Ovre Eiker.

Podczas spotkania nie mogło też zabraknąć tematu związanego z planem budowy centrum przesiadkowego, które znacznie poprawi komunikację miasta m.in. z innym regionami.

Współpraca różnych środowisk przy celach istotnych dla miasta jest jednym z warunków jego rozwoju, dlatego z pewnością będzie kontynuowana.