Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce

Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny – to dobry czas na to, by przypomnieć sobie jakie są warunki uzyskania różnych stypendiów, stanowiących nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia. Stypendia przyznawane są przez różne instytucje publiczne – na szczeblu państwowym i samorządowym.

Do grona samorządów, które zdecydowały się wspierać najzdolniejszych uczniów ze swojego terenu dołączyło również miasto Rydułtowy, które w tym roku po raz kolejny przyzna stypendia najlepszym uczniom.

O stypendium miejskie w Rydułtowach mogą się starać osoby uczące się w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych – do ukończenia 22 roku życia.

Wnioski o stypendium można składać w kancelarii Urzędu Miasta Rydułtowy dwa razy w roku – w październiku albo w lutym. Wszystkie kwestie związane z regulaminem przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Rydułtowy reguluje uchwała Rady Miasta Rydułtowy z 28 sierpnia 2009 roku (z późniejszymi zmianami).

Kto może zostać stypendystą?

Stypendium Burmistrza Miasta Rydułtowy przysługuje uczniom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, są laureatami olimpiad i konkursów na szczeblu minimum wojewódzkim i którzy mogą się poszczycić średnią klasyfikacji rocznej na poziomie minimum 5,0 oraz oceną co najmniej dobrą z zachowania.

Stypendium zostanie przyznane również tym uczniom, którzy osiągnęli sukcesy w dziedzinie kultury i sztuki (laureaci konkursów artystycznych na szczeblu minimum wojewódzkim, ze średnią roczną co najmniej 4,0 i taką samą oceną z zachowania).

Przewidziano także stypendia dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki sportowe (zwycięzcy zawodów na poziomie min. wojewódzkim, ze średnią ocen min. 4,0 i oceną dobrą z zachowania).

Wnioski o przyznanie stypendium miejskiego mogą również składać uczniowie, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.