Problemy stare i nowe?

Ostatnie miesiące nie były i nie są łatwe dla wielu osób, które muszą borykać się zarówno z problemami zdrowotnymi, jak i egzystencjalnymi. W związku z trudną ogólną sytuacją społeczno-gospodarczą wiele spraw, które do tej pory mogły być regulowane w mniejszym lub większym zakresie na bieżąco, musiało poczekać.

Jednak są takie kwestie w życiu społecznym, które nie są „odporne” na różne, dodatkowe zawirowania. Taką kwestią bezsprzecznie jest m.in. sytuacja osób z niepełnosprawnościami. Życie niepełnosprawnych oraz ich bliskich nigdy nie należało do łatwych, jednak mogli oni korzystać z wielu form pomocy publicznej.

Dziś przychodzi czas na refleksję nad tym, czy obecnie problemy te są należycie oceniane, weryfikowane i rozwiązywane. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, ponieważ brak wsparcia może doprowadzić do regresu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy też do wykluczenia, które jest zjawiskiem ze wszech miar niepożądanym i któremu należy z całą mocą przeciwdziałać.

Wykluczenie społeczne w ostatnich miesiącach staje się coraz poważniejszym problemem, który w sposób szczególny dotyka ludzi obciążonych różnymi chorobami i niepełnosprawnościami.

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W celu zapoznania się z aktualną sytuacją osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi w miejscowościach powiatu wodzisławskiego zebrali się przedstawiciele zarządu powiatu oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wodzisławskim.

Podczas posiedzenia zajęto się najważniejszymi kwestiami dotyczącymi sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu i przeprowadzono dyskusję m.in. na temat uregulowań zawartych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Dyskusja dotyczyła diagnozy rzeczywistej sytuacji w powiecie w tym zakresie i możliwości, jakie daje ustawa w obecnym kształcie, aby przeciwdziałać ujawniającym się problemom. Przedstawiono działania, które są podejmowane przez samorząd powiatowy, w celu m.in. aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zaopiniowano również podział środków finansowych pochodzących z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na cele statutowe, związane z sytuacją osób z niepełnosprawnościami z powiatu wodzisławskiego.