Program „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy” – dofinansowany

Jeden z istotniejszych projektów, zakładających rozwój miasta Rydułtowy, uzyskał dofinansowanie z programu Rozwój Lokalny, na kwotę ponad szesnastu milionów złotych. Wdrażanie projektu będzie wspomagane przez Związek Miast Polskich, który wydelegował do poszczególnych miast swoich delegatów.

Przed podpisaniem stosownych dokumentów, których przedmiotem będzie dofinansowanie, miasto musi przedstawić m.in. budżet, w którym będą wzięte pod uwagę najważniejsze projekty zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2024.

Wybór przedsięwzięć nie był łatwy. Ostatecznie udało się opracować listę planowanych w Rydułtowach inwestycji, istotnych dla miasta, które samorząd zamierza wykonać jako priorytetowe, w różnych obszarach tematycznych.

Lista przedsięwzięć zgłoszonych w ramach programu rozwoju Rydułtów

Władze miasta przedstawiły planowane inwestycje, które mają się przyczynić do rozwoju Rydułtów – w różnych obszarach: gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz przestrzennym.

W ramach obszaru gospodarczego zgłoszono m.in. utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej, utworzenie Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości, budowę nowej i reaktywację jednej z ulic.

W wymiarze społecznym zwrócono uwagę na stworzenie systemu teleopieki i tzw. koperty życia, czyli programu wsparcia osób starszych i samotnych, wyposażenie Centrum Obywatelskiego, czy też zmodernizowanie kilkunastu przejść dla pieszych w elementy, dzięki którym staną się one bezpieczniejsze dla osób słabowidzących, wsparcie projektu oświatowego adresowanego do młodych mieszkańców miasta i dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Rydułtowach.

W wymiarze środowiskowym – m.in. budowę komunikacyjnego centrum przesiadkowego oraz aktualizację projektu dotyczącego zaopatrzenia obszaru gminy w energię elektryczną, ciepło i gaz.

W wymiarze przestrzennym – m.in. zagospodarowanie lokalizacji poprzemysłowych na cele mieszkaniowe.